Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace k hodinám

2. 9. 2018

Informace k hodinám

Český jazykmluvnice : 2 x týdně - Út,Čt

- žáky zkouším ústně z probíraného učiva. Přeji si, aby odpovídali souvisle, spisovně a samostatně na zadané otázky.

- píšeme pravopisná cvičení, kontrolní opakování z učiva

- 3 x za pololetí diktát ( souvislý a delší text, pokud se žákům nedaří, mohou psát opravný diktát )

- 2 x za pololetí písemnou práci ( vždy z probraného učiva v daném čtvrtletí)

 - 1 – 2 x písemnou práci ze slohu za pololetí ( v 6. roč. vždy po domácí přípravě )

- zadávám 1 x domácí úkol za týden ( pokud je úkol vypracovaný bez chyby, s podpisem rodičů a je vypracovaná případná oprava předcházejícího úkolu, hodnotím práci výborně,za čtyři výborné píši 1 do ŽK )

Literatura : 2 x týdně - Po, Pá

- jednu hodinu věnujeme čtení s porozuměním tzv. čajovně, žáci dostávají rozmanité texty pro tiché čtení, zpracovávají úkoly, práci odevzdají a pokračují v samostatném čtení v učebnici, hodinu si zpestříme pitím čaje,  pracovní listy z čajovny si zakládají  do desek

-  v další hodině se věnujeme mluvnímu cvičení ( žák hovoří maximálně tři minuty, hodnotíme projev, spisovnost, souvislost), recitaci ( na každé hodině recituje vždy jeden žák báseň, kterou si vybere z učebnice a sdělí v několika větách informace o autorovi ), ústně zkouším z probíraného učiva, žáci pracují samostatně nebo ve skupinách s texty

- zadávám DDÚ a DÚ, i zde platí pravidla jako u mluvnice, nedělají se

   opravy

Sloh : 1x týdně – St

- zadávám mluvní slohová cvičení ( pravidla shodná s literaturou ), domácí úkoly